'de hel'

Is er echt een plaats die ze 'de hel' noemen?

Het antwoord op deze vraag berust in de autoriteit van de Heilige Schrift, omdat de Bijbel ons met zekerheid leert, dat de hel een reële en verschrikkelijke plaats is van straf voor hen, die Christus buiten hun leven sluiten. Het is erg verdrietig, dat we zo vaak mensen lichtvaardig over de hel horen spreken. 

 

Dat de hel een realiteit is, wordt door de hele Bijbel heen in talloze passages vermeld. De Heer Jezus Christus Zelf heeft er waarschijnlijk meer dan enig ander erover gesproken. Hij was een Leraar met de meest indrukwekkende geloofsbrieven – een zondeloos leven, een bediening die gepaard ging met wonderen en een leeg graf, dat Hem niet kon vasthouden.

In Marcus 9 spreekt Hij over de realiteit van de hel. We lezen dan de keiharde boodschap:

'En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ten helle vaart, in het onuitblusbare vuur, (waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust). En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af: het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, (waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust). En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met één oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.'  Marc. 9:43-48

 

In een andere passage noemt Christus de Schriftgeleerden en de Farizeeën 'adderengebroed' en waarschuwt hen: 'Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel van de hel?' (Matt. 23:33) Dit zijn behoorlijk pittige uitspraken van de Heer Jezus. Hij zei het recht in hun gezicht. Hij draaide er niet omheen.

 

Als iemand het bestaan van de hel ter discussie stelt, dan stelt hij dus in feite de autoriteit van de Bijbel ter discussie én de autoriteit van de Heer Jezus Christus Zelf. Het Christelijk geloof is een samenhangend geheel, als het in enig opzicht onderuit gehaald wordt, verliest het zijn integriteit. Het is een schitterende eenheid, een prachtig verband.

 

Als Christus de Zoon van God is Die in de tijd kwam vanuit de eeuwigheid en in de wereld kwam vanuit de hemel, Die stierf en uit de doden opstond, dan is alles wat Hij ooit zei over welk onderwerp ook behartigenswaardig. Het moet zonder meer aanvaard worden. Dus mensen die een probleem hebben met het bestaan van de hel, vergeten zich af te vragen of hun werkelijke probleem niet is, dat ze de Heer Jezus Christus niet aanvaarden, wie Hij is en waarom Hij naar de aarde kwam

 

Is het mogelijk dat de ongeredden gewoon in het niets verdwijnen en ophouden te bestaan?

 

Er zijn inderdaad wat evangelische Christenen die beweren dat de traditionele kijk op deze zaak berust op vroeg-Griekse filosofie en dat de Bijbelse tekst ook op een andere manier verklaard kan worden.

 

Er zijn twee bijbelteksten die suggereren dat de hel inhoudt: eeuwigdurende straf. Matt. 25:46 beschrijft het oordeel over 'de schapen en de bokken' met de woorden: 'En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.' Hetzelfde woord aionion (eeuwig) wordt gebruikt om de straf te beschrijven van de bozen en de zegeningen van de rechtvaardigen. Wat we zeggen over de duur van het eeuwige leven voor gelovigen, moet ook gezegd worden voor de straf van de ongelovigen. Aangezien 'leven' voor gelovigen eeuwig is (Joh. 10:28), moet de straf voor de ongelovigen ook eeuwig zijn.

In de tweede tekst, Openb. 20:10, beschrijft Johannes degenen, die in de poel des vuurs geworpen worden. Zij worden 'dag en nacht gepijnigd in alle eeuwigheden.' De uitdrukking dag en nacht wordt in Openbaring gebruikt om aan te geven 'voor altijd'. De poel des vuurs wordt beschreven in Openb. 19:20 als een plaats die 'brandt van zwavel'. In het treurigste vers van de Bijbel, verklaart Johannes dat ieder wiens naam niet geschreven staat in het Boek des Levens 'geworpen zal worden in de poel des vuurs'(Openb. 20:15).

 

Dit is niet een gemakkelijk onderwerp om over te praten of iets waar je blij van wordt. Maar daarom hoeven we deze Bijbelse waarheid nog niet aan de kant te schuiven. 

 

(Indien deze informatie je geholpen heeft, overweeg, in gebed, een gift om te helpen in de onkosten om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor jou en je familie! Giften zijn aftrekbaar van de belastingen.)

 

Reageren of je hart luchten?

Heb je een (persoonlijke) vraag of zou je graag eens je hart luchten? Je mag ons bellen, maar je kunt ons ook mailen. Binnen enkele dagen zal een medewerker van onze afdeling Nazorg op je reageren. Het spreekt vanzelf, dat je bericht vertrouwelijk behandeld wordt.