Anbi gegevens stichting regiopastor

 

N.A.W.gegevens

Stichting Regiopastor
bernisse 28
NL-8032 BN Zwolle

 

Bankrelatie:

Zending / Evangelisatie: iban-adres: NL22 INGB 0659 4753 67 tnv AR Blaauw ovv Gift Regiopastor . 

 

KvK Zwolle:

Stichting Regiopastor  02085495  btw.nr.:  

Bestuur

Het bestuur van Stichting Regiopastor  wordt gevormd door:

AR Blaauw, Zwolle (voorzitter)

erna Blaauw Hoolsema penningmeester

 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden, behalve kosten die voor de stichting gemaakt worden.

 

Activiteiten:

* *  Telefonische pastoraat Hulpverlening 

       pastorale onderwijs
*     evangelisatie via internet.
 

Doelstelling:

conform art. 2 van de statuten van Stichting Regiopastor:
1 a. het bevorderen en steunen van evangelisatie en zending en het lenigen van materiële en sociale nood in de ruimste zin van het woord.
1 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2 De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door hetgeen de stichting verkrijgt door:
a. erfstelling, legaat of schenking;
b. bijdragen van de oprichters en derden;
c. alle andere inkomsten.

Beleidsplan 2018 - 2019

 

1. Het werk dat Stichting Regiopastor doet

Stichting Regiopastor  heeft tot doel het bevorderen en steunen van evangelisatie en zending en het lenigen van sociale nood in de ruimste zin van het woord. De werkzaamheden bestaan o.a. uit steun verlenen aan mensen in nood , het uitgeven van lectuur tot opbouw van het geestelijk leven van christenen of sociale nood van christenen en niet-christenen in binnen- en buitenland.

 

Wat is ‘evangelisatie’?

Dat is Gods blijde boodschap vertellen, die Hij aan deze wereld geeft: God zond Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus naar deze aarde. Hij leefde perfect, maar is als een misdadiger aan een kruis gehangen. God heeft Hem echter opgewekt uit de dood. Hij leeft en komt spoedig terug! Christenen die de Heer Jezus als hun Verlosser kennen en vergeving van hun zonden ontvangen hebben, gunnen iedereen onderstaande boodschap van harte!

 

‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, op dat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Bijbel: Johannes 3:16.)

 

De werkzaamheden van de Stichting hebben dit als drijfveer.

 

2. De manier waarop Stichting Regiopastor  geld verwerft

De statuten (art.2.2) geven aan op welke wijze de stichting tracht haar doel te verwezenlijken door hetgeen verkregen wordt door: a) erflatingen, legaten, schenkingen en giften; b) bijdragen van derden; c) alle andere inkomsten, o.a. opbrengsten verkoop christelijke boeken en uitgeversvergoedingen.

 

3. Het beheer van het vermogen van Stichting Regiopastor

De penningmeester beheert het vermogen van Stichting Regiopastor en doet daarvan verslag in de jaarlijkse bestuursvergadering. Dit verslag wordt ter goedkeuring overgelegd aan de andere leden van het bestuur, waarna dit - indien juist bevonden - door de voorzitter en penningmeester voor akkoord wordt getekend. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Eventuele portokosten worden vergoed en voor gemaakte autokosten geldt de belastingvrije vergoeding. Alle bestuurlijke werkzaamheden worden door bestuursleden om niet verricht.

 

4. De besteding van het vermogen van Stichting Regiopastor 

Stichting Regiopastor besteedt haar vermogen voor evangelisatieactiviteiten in de ruimste zin van het woord en het uitgeven van lectuur tot opbouw van het geestelijk leven van christenen en het lenigen van geestelijke en sociale nood van niet-christenen (vgl. Bijbel, Galaten 6:10). Tevens wordt een deel van het vermogen gereserveerd voor plotselinge noden en om investeringen mogelijk te maken voor het uitgeven van boeken. Schenkingen en giften voor bepaalde projecten worden getoetst aan de doelstelling van de stichting en verhoogd al naar gelang het bestuur dit juist acht. Wordt aan een schenking of gift een voorwaarde verbonden, die het beheer van het bestuur over deze schenking of gift zou beperken, dan wel deze te besteden voor projecten die niet in overeenstemming geacht worden met onze doelstelling, dan wordt deze schenking of gift geweigerd of per omgaande teruggezonden naar de schenker, onder vermelding van dit artikel.

 

5. Contact met gevers

Ten einde het contact met de gevers te bevorderen wordt drie of vier keer per jaar een nieuwsbrief verstuurd van de projecten die ondersteuning ontvingen. Tevens worden daarin speciale noden en/of plannen bekend gemaakt. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden naar degenen die de lectuur die wij uitgeven hebben besteld.

 

 

Download
Staat van baten en lasten over 2017.docx
Microsoft Word document 12.5 KB